Lantbrukare kräver ersättning för utplacerade vargar, Tiveden

Vargarna som placerades ut i Tivedens nationalpark kan nu med fog sägas ha rotat sig. Lantbrukarna i området har därmed förstått att framtiden kan komma att se annorlunda ut. Insikten har resulterat i ett brev till NVV.

Den lyckade utplanteringen av varg i Tivedens nationalpark gav upphov till ett informationsmöte där Naturvårdsverket försökte ge svar på allmänhetens frågor om hur det är att leva med varg. Mötet var enligt uppgift välbesökt och en av deltagarna var Bo Hagström, ordförande i LRF Gullspång som lyfte frågan om kompensationsåtgärder för lantbrukarna i området. Av allt att döma kommer deras arbetsbörda att öka som en följd av de stängselåtgärder som anses vara nödvändiga.

Holmström ombads återkomma till Naturvårdsverket vilket han nu gjort i form av ett brev och kraven är i enlighet med LRFs rovdjurspolicy men knappast praxis för varken Länsstyrelser eller Naturvårdsverket. Det normala är att myndigheterna kompenserar en del av kostnaderna för uppsättande av stängsel men där slutar det också. Resten belastar den enskilda näringsidkaren vilket Holmström och de han företräder inte verkar vara nöjda med.

En inte allt för vågad gissning är att ingen av Holmströms framställda krav kommer att bemötas mer än lite pengar till stängselmaterial. De övriga kraven kan verket knappast bemöta då det i förlängningen skulle betyda uppskattningsvis en 10-dubbling av statens kostnader för varg.

 

Brev till Naturvårdsverket angående flyttat vargpar till Tiveden

Vid mötet om det flyttade vargparet till Tiveden-området den 12 juni lyfte Bo Hagström olika kompensationsåtgärder. På er önskan lovade han att återkomma med dem skriftligt.

De som omfattas av kompensationsåtgärderna är verksamma inom de gröna näringarna inom revirets gränser, men även i en ”buffertzon” utanför revirgränsen. Givetvis skall eventuella angrepp utanför reviret ersättas enligt samma principer.

Alla kostnader som kan härledas till stängselarbete eller tillsyn som överstiger den vedertagna stängsling och tillsyn som gäller i områden som saknar rovdjur skall ersättas.

Bidrag för rovdjursavvisande stängsel inkl material, uppsättning och underhåll till dem som söker.

a) Får- och getbesättningar

b) Nötbesättningar med dikor/ungdjur

c) Övriga nötbesättningar

d) Hästföretag

Vid eventuella angrepp skall samtliga kostnader ersättas;

a) Har varg varit i närheten av området för angreppet men det inte går att säkerhetsställa vad som orsakat angreppet skall ersättning ändå utgå.

b) Ersättning skall ges för dödade, skadade och saknade djur.

c) Ersättning skall ges för alla merkostnader som uppkommer i samband med angreppet t ex insamling av djur, stängselarbete, nattintag, stödutfodring etc.

d) Ersättning skall ges för alla sekundära effekter som kan uppkomma av angreppet – eller av närvaron av varg – t ex djur som inte går i brunst, minskad mjölkproduktion, kastning av foster, stressbeteende som innebär att djuren inte vilar, idisslar eller äter som de brukar.

Vargarnas positioner skall ges ut till tamdjurshållare så snart som möjligt, lämpligen genom sms. Det är nu under sommar och tidig höst som det är störst risk för angrepp. Djurägare har en möjlighet att vidta förebyggande åtgärder på ett mer effektivt sätt om positionerna ges ut.

Vid eventuell jakt efter varg i Sverige skall det medges jakt i det aktuella reviret så snart de genetiskt viktiga förstaårs valparna lämnat reviret.

Så länge vargjakt inte tillåts skall vargens uttag av vilt kompenseras genom ersättning till samtliga fastighetsägare med jakträtt inom reviret. Förslagsvis används samma metod för ersättning som används då jakträtten inskränks vid bildandet av ett naturreservat.

Vad gäller skyddsjakt skall det aktuella reviret gälla under samma riktlinjer som övriga revir, det skall alltså inte särbehandlas på grund av genetiken.

 

Slutligen vill vi framföra att vi anser det mycket irriterande att kompensationsåtgärderna inte var framtagna och beslutade innan projektet flytt av varg började genomföras.

 

Med vänlig hälsning

 

Bo Hagström, ordförande LRF Gullspång

 

Comments are closed.

Stöd vårt arbete

Tycker du att vargfakta.se gör ett bra jobb? Stöd vårt arbete genom att fortsätta sprida informationen i denna databas.

Kort om vargfakta

Vargfakta publicerar analyser, nyheter och forskning om och kring rovdjur och dess interaktion med människan. Vi ser människan som en resurs för naturen och inte som en belastning.

Kontakt

Via mail på info@vargfakta.se