Vargens status ännu ej fastställd trots goda underlag

minsta livskraftiga population är 40 vargar

Naturvårdsverket har genomfört en hälsokontroll av den svenska naturen för rapport enligt EU:s Art- och habitatdirektiv. Bland de 164 reviderade arterna återfinns naturligtvis vargen vars status förblir oförändrad trots synnerligen god tillväxt och påpekande om att gynnsam bevarandestatus redan är uppnådd.

Av de 164 arterna som anses skyddsvärda är det knappast någon som tilldrager sig mer intresse än vargen. Men, den som hoppats på en förändrad status till gynnsam verkar ha dragit det kortaste strået denna gång. Detta trots en synnerligen gynnsam tillväxt där 3-5 individer på cirka 30 år blivit 500 och där inga genetiskt ärftliga defekter kunnat påvisas hos de 100-tals vargar som obducerats under samma period.

På senare tid har flera personer utanför Naturvårdsverkets inre krets påpekat att det inte föreligger några hinder för att deklarerar gynnsam bevarandestatus för vargen. Så sent som för några veckor sedan gick ett 10-tal forskare ut och hävdade att alla delmål var uppfylld och att gynnsam referenspopulation kunde deklareras vid 270 vargar. Dag Lindgren, professor i genetik var en av de som undertecknade brevet men han reserverade sig för antalet vilket han tyckte var för högt.

Brukardokumentet med bifogad sårbarhetsanalys och analys av gynnsam referenspopulation har kommit fram till att 100-120 vargar utgör ett robust golv för att uppfylla de krav som finns i riktlinjerna och direktivet.

Men, Naturvårdsverket har alltså trots de fakta som lagts fram av sakkunniga duckat möjligheten att förändra status vilket i förlängningen tar tillbaka frågan från EU. Så länge status inte förändras kan heller ingen förvaltning och populationsreglering ske utöver de skyddsjakter som då och då genomförs.

Med cirka 150 tillkommande vargar detta år och minst lika många under 2014 kommer läget inför hösten 2014 vara att vi står med minst 600 vargar vilket utan överdrift kommer att orsaka friktion för djurhållande bönder och landsbygdsbor i övrigt

Det verkar dock klart att Naturvårdsverket övergivit den genetiska modell som Laikre och Ryman presenterat för verket 2009 som den rätta och som använts sedan dess. Modellen kan med fog sägas ha givit upphov till en rad kostsamma och felaktiga beslut. Nu återstår dock för verket att hantera denna felaktighet vilket kan vara nog så svårt givet allt som sagts och gjorts med den som grund. Verket formulerar sig diplomatiskt i sitt pressmeddelande  – ”Det finns ett stort intresse för varg och många forskare har lämnat underlag och synpunkter under processen. Det finns fortfarande otydligheter i de underlag som kommit in till Naturvårdsverket och de behöver ytterligare granskning.”

På miljödepartementet är man dock införstådd i att modellen varit felaktig. Detta redogjorde Lena Eks stabschef, Mattias Johansson för vid mötet som hölls när Brukardokumentet överlämnades i torsdags.

Vad gäller antalet vargar, säger verket – ”Mycket tyder dock på att populationsstorleken i sig inte längre är ett problem för vargens framtid.”

 

Comments are closed.

Stöd vårt arbete

Tycker du att vargfakta.se gör ett bra jobb? Stöd vårt arbete genom att fortsätta sprida informationen i denna databas.

Kort om vargfakta

Vargfakta publicerar analyser, nyheter och forskning om och kring rovdjur och dess interaktion med människan. Vi ser människan som en resurs för naturen och inte som en belastning.

Kontakt

Via mail på info@vargfakta.se