60 kalvar dödade av varg under 2011, Wisconsin

Department of Natural Resources (DNR) i Wisconsin för utmärkt statistik över rovdjurens framfart inom staten. Under 2011 dödades 60 nötdjur av varg och hundratals nötdjur utsattes för stress och försök till angrepp.

I de norra och till viss del mellersta delarna av Wisconsin är det tätt mellan vargreviren. Inventeringen vintern 2011 resulterade i cirka 800 vargar fördelade på drygt 200 flockar samt ett antal icke revirbundna rovdjur. Den 27 januari i år förlorade vargen sin status som ”rödlistad” inom staten och jagas via ett licensförfarande med såväl fällor som konventionella metoder.

Wisonsin är med sin yta om 170 km2 nästan lika stort som de vargberikade delarna i Sverige nedanför renbetesgränsen som motsvara cirka 180 km2.

Kartan visar vargrevir och de platser där varg orsakat skador på boskap och tamdjur 2012. Se hela kartan här.
 

DNR sammanställer kontinuerligt rapporter över vargens skadeverkningar. I Wisconsin verkar det framför allt vara nötboskap som blir ansatta av varg och andra rovdjur. Naturligtvis försvinner även hundar, får och getter precis som överallt annars där varg och människor upptar samma habitat.

 

60 nötdjur dödade 2011

Under 2011 dödades drygt 60 nötdjur av varg enligt statistiken. De allra flesta var kalvar men även vuxna djur föll offer för varg under året bland annat en tjur i Wintergreen South i slutet av mars. Statistiken redogör också för hundratals tamboskap som trakasseras av rovdjur vilket är nog så problematiskt då stressen påverkar djuren negativt och kan leda till viktminskning, sämre fertilitet och oplanerade kalvningar där såväl ko som kalv kan omkomma. Ett sådant fall, där varg skrämde en dräktig ko med ett fatalt slut skedde i Gullspång i Sverige i slutet av februari.

Skador som uppkommer av stress, viktminskning och kastade kalvar ersätts heller inte på samma vis som djur som dödats av varg. Detta är ett stort problem för djuruppfödare där en viktskillnad vid slakt betyder förlorade pengar jämfört med om djuret fått växa utan yttre stress.

Under 2011 dödades och skadades också ett 30-tal hundar.

 

11 nötdjur dödade 2012

DNR har kommit ut med en halvårsrapport vilken vittnar om att predationen fram till slutet av maj månad krävt livet av 11 nötkalvar. Eventuellt kan det vara så att predationen minskat en smula jämfört samma period föregående år men störst risk för angrepp, enligt statistiken är det under hösten och vintern varför det är för tidigt att prata om en ökad eller minskad predation.

Antalet tamboskap som rapporterats ha utsatts för stress och trakasserier rör sig om 272 stycken vid 4 olika platser. Tillkommer gör ett 15-tal noteringar om olika grader av problem med varg som utsätter tamboskap, tamdjur och egendom för skador och förhöjda risker.

 

Begynnande problem i Sverige

Som vi sett under året och även sporadiskt tidigare år är varg ett problem när de kommer i närheten av tamboskap. Får brukar bli kvar i hagen och gå en mer eller mindre säker död till mötes medan större djur som kor helt enkelt ger sig av när en varg närmar sig. Kor forcerar stängsel utan problem och brukar, när de blivit skrämde vara ytterst svåra att fånga in.

Kor som inte återbördas till sin driftsmiljö blir dessutom snabbt förvildade vilket brukar sluta med att de får avlivas. Lite beroende på gruppens sammansättning och individernas stressnivåer kan 1-2 veckor i frihet räcka för att bli för vilda för att åter kunna tas i bruk som boskap.

 

Källa: http://dnr.wi.gov/topic/wildlifehabitat/wolf/documents/2012_WolfDepredationReport.pdf
http://dnr.wi.gov/topic/wildlifehabitat/wolf/documents/2011_WolfDepredationReport.pdf
 
Foto: John O’Neill

Comments are closed.

Stöd vårt arbete

Tycker du att vargfakta.se gör ett bra jobb? Stöd vårt arbete genom att fortsätta sprida informationen i denna databas.

Kort om vargfakta

Vargfakta publicerar analyser, nyheter och forskning om och kring rovdjur och dess interaktion med människan. Vi ser människan som en resurs för naturen och inte som en belastning.

Kontakt

Via mail på info@vargfakta.se