Janez Potočnik ger klartecken för utökad skyddsjakt

Med anledning av regeringens förtydligande om förbyggande skyddsjakt har Janez Potočnik via ett PM på Facebook uttryckt sitt stöd för denna förändring.

Följande PM är hämtat från Janez Potočnik publika sida på Facebook och är daterat 16 december 2011 kl. 12:39. Redaktionens tillägg inom parenteser. Direkt översatt via google.

 

Bara så att ni vet min reaktion på gårdagens nyheter om jakt på varg i Sverige.

– Det beslut som den svenska regeringen (tagit) är ett steg i rätt riktning

– Jag är säker på att de nya åtgärderna endast rör dödliga kontroll av problem som orsakas vargar, ingen licensierad jakt kommer att ske under 2012. (Åtgärderna gäller endast vargar som orsakar problem)

– Kommissionen kommer att fortsätta att nära följa tillämpningen i praktiken för att vara säker på att det är i överensstämmelse med EU-lagstiftningen krav.

– De nya åtgärderna kommer att bana väg för en förvaltningsplan för varg som ska antas under 2012, och detta är nyckeln till alla berörda parter.

Och för tydlighetens skull, detta är vad artikel 16 i habitatdirektivet säger (min kursivering).

1. Förutsatt att det inte finns någon annan lämplig lösning och att undantaget inte försvårar upprätthållandet av bestånden av de berörda arterna på en gynnsam bevarandestatus i deras naturliga utbredningsområde, får medlemsstaterna göra undantag från bestämmelserna i artiklarna 12, 13, 14 och 15 (a) och (b):

(a) För att skydda vilda djur och växter och bevara livsmiljöer;

(b) för att förhindra allvarlig skada, särskilt på gröda, boskap, skog, fiske, vatten och andra typer av egendom;

(c) av hänsyn till allmän hälsa och säkerhet, eller av andra tvingande orsaker av väsentligt allmänintresse, inbegripet orsaker av social eller ekonomisk karaktär och positiva konsekvenser av primär betydelse för miljön;

(d) För forsknings-och utbildningsändamål, för återinplantering och återinförsel av dessa arter och för den uppfödning som krävs för detta, inbegripet artificiell förökning av växter;

(e) För att under strängt kontrollerade förhållanden selektivt och i begränsad omfattning tillåta insamling och förvaring av vissa exemplar av de arter som anges i bilaga IV i en begränsad specificerat antal av de behöriga nationella myndigheterna.

 

Category: Nyheter · Tags:

Comments are closed.

Stöd vårt arbete

Tycker du att vargfakta.se gör ett bra jobb? Stöd vårt arbete genom att fortsätta sprida informationen i denna databas.

Kort om vargfakta

Vargfakta publicerar analyser, nyheter och forskning om och kring rovdjur och dess interaktion med människan. Vi ser människan som en resurs för naturen och inte som en belastning.

Kontakt

Via mail på info@vargfakta.se