Kammarrätten underkänner beslut om licensjakt efter 16 vargar

Via pressmeddelande förklarar Kammarrätten att de underkänner Naturvårdsverkets beslut om licensjakt efter 16 vargar under 2013. En jakt som ämnade sänka graden av inavel.

Den jakt som startades i januari 2013 med syfte att plocka bort individer ur revir med högre grad av inavel stoppades som bekant redan efter det att tre vargar fällts. Nu, mer än ett år senare förklarar Kammarrätten i Stockholm att Naturvårdsverket inte hade tillräckliga underlag eller att jakten som den planerades genomföras saknade juridiskt stöd.

För den som inte minns så var det så att Naturvårdsverket på eget bevåg ändrade förutsättningarna för jakten och hur många vargar som skulle skjutas. Att hela revir, som Skandulv räknat på, skulle plockas bort hade verket ändrat till delar av revir. Följaktligen försvann mycket av den effekt på inaveln som Skandulv påvisat i sin rapport.

I stort är domstolens utfall ett bevis för att Naturvårdsverket saknas kompetens att driva frågan. Vill man jaga varg inom Art- och Habitatdirektivets ramar finns det möjligheter. Vill man däremot inte att varg skall jagas är det ganska lätt att skapa hinder som får just sådana konsekvenser att jakten stoppas.

Nedan ur pressmeddelandet.

Kammarrätten i Stockholm har i en dom i dag kommit fram till att det inte fanns tillräckligt stöd för att den beslutade jakten under vintern 2013 skulle leda till en minskad inavelsnivå i den skandinaviska vargstammen. Det var därför inte rätt av Naturvårdsverket att besluta om licensjakt.

Syftet med licensjakten var att minska inavelsnivån i den skandinaviska vargstammen. Kammarrätten anser att det är ett syfte som skulle kunna göra att jakt är tillåten. Kammarrätten menar dock att det i detta fall inte fanns tillräckligt stöd för att inavelsnivån skulle minska. Jakten kan därför inte anses vara ändamålsenlig. Eftersom det var fråga om en ganska omfattande jakt (jakt efter 16 vargar) anser kammarrätten att beslutet i vart fall inte var proportionerligt. Det fanns därför inte förutsättningar för licensjakt.

Vargen är fridlyst och omfattas av ett strikt skyddssystem enligt svensk lagstiftning och enligt EU:s art- och habitatdirektiv. Det innebär bl.a. att det är förbjudet att döda varg. Trots detta kan det beslutas om undantag från skyddssystemet om vissa villkor är uppfyllda.

Naturvårdsverket beslutade i januari 2013 om licensjakt efter 16 vargar under januari–februari 2013 (med licensjakt menas tillstånd till jakt under en särskild jakttid). Förvaltningsrätten i Stockholm ansåg att jakten inte kunde tillåtas och upphävde beslutet. Naturvårdsverket och Svenska Jägareförbundet överklagade till kammarrätten.

Kammarrätten har tagit ställning till licensjakten trots att den tid under vilken jakten fick pågå har gått ut. Det beror på att det saknas vägledande avgöranden från högre rättsinstanser om licensjakt.

Källa: http://www.kammarrattenistockholm.domstol.se/Om-kammarratten-/Nyheter-och-pressmeddelanden/Kammarratten-underkanner-Naturvardsverkets-beslut-om-licensjakt-efter-16-vargar-under-2013/

Comments are closed.

Stöd vårt arbete

Tycker du att vargfakta.se gör ett bra jobb? Stöd vårt arbete genom att fortsätta sprida informationen i denna databas.

Kort om vargfakta

Vargfakta publicerar analyser, nyheter och forskning om och kring rovdjur och dess interaktion med människan. Vi ser människan som en resurs för naturen och inte som en belastning.

Kontakt

Via mail på info@vargfakta.se