Naturskyddsföreningen fick 85 miljoner i statliga bidrag

Naturskyddsföreningen får 85 miljoner i statligt bidrag

Svenska Naturskyddsföreningen fick under 2012 inte mindre än 85 miljoner kronor i bidrag av staten. Det är nästan tre gånger så mycket som medlemsavgifterna om 32 miljoner bidrog med till verksamheten.

Miljöorganisationer beskrivs oftast som ideella sammanslutningar helt utan vinstintressen. Denna beskrivning syftar främst till att friställa organisationerna från politiska eller industriella intressen som i någon mån kan ha andra åsikter än vad som är förenligt med organisationens stadgar.

Svenska Naturskyddsföreningen är inget undantag vad beträffar viljan att beskriva sig som en fristående organisation i kampen för en bättre miljö. I rovdjursfrågan har de mer eller mindre ensidigt gått emot såväl folkviljan som demokratiskt fattade beslut. Inte minst genom diverse juridiska processer via såväl EU som svenska rättsinstanser. Och framgångarna har varit mer eller mindre hundraprocentiga vilket effektivt lamslagit förvaltning av främst vargpopulationen.

Naturskyddsföreningen ansöker årligen om bidrag från Naturvårdsverket. Jämte ansökningarna är man tvungen att bifoga en årsredovisning. Denna finns tillgänglig på föreningens hemsida men kan också rekvireras från Naturvårdsverket enligt offentlighetsprincipen. Årsredovisningen ger en god insyn i föreningens intäkter och hur de fördelar sig mellan olika intressen, myndigheter, företag och privatpersoner.

 

191 000 eller 107 457 medlemmar

För verksamhetsåret 2012 uppger föreningen att de har 191 000 medlemmar. Intäkterna från dessa medlemmar uppgår till 31 700 000 kronor. Medlemsavgiften uppgår enligt föreningens hemsida till 295 kronor vilket jämfört intäkterna bara ger 107 457 medlemmar. Det finns tre aktuella typer av medlemskap med tre olika avgifter. Snittpriset för dessa är 285 kronor vilket då skulle kunna ge 111 228 medlemmar.

Mer detaljerad information om hur medlemmarna fördelar sig i de olika kategorierna är dock inte tillgängligt i årsredovisningen. Det är möjligt att skillnaden mellan framräknat antal medlemmar och föreningens kommunicerade antal står att finna i familjemedlemmar. Dessa skulle i så fall uppgå till cirka 90 000 icke fullt betalande medlemmar.

 

Intäkter från näringslivet

En betydande del av föreningens intäkter kommer från licensavtal och sponsring. Under Not 4 i resultaträkningen framgår att intäkter från ”Licensintäkter och övriga intäkter Bra Miljöval” uppgår till 21 561 000 kronor. Sett till föreningens totala intäkter om 192 140 000 står de företag som väljer att märka sina produkter med Bra Miljöval för cirka 11 procent av intäkterna.

 

85 miljoner i bidrag från staten

Naturskyddsföreningens i särklass största intäktskälla är staten. Man skulle kunna tro att en ideell och fristående förening hämtade sin finansiella kraft direkt från fullbetalande medlemmar och inte via transfereringar av allmänna skattemedel som är fallet med Naturskyddsföreningen. Av föreningens totala intäkt om 192 miljoner kommer inte mindre än 85 miljoner från staten i form av bidrag.

74 miljoner i bidrag till internationell verksamhetDen absolut största posten 2012 kommer från SIDA, vilket är en statlig myndighet under Utrikesdepartementet. SIDA står för Swedish International Development Cooperation Agency. Från SIDA erhöll Naturskyddsföreningen 71 739 000 kronor under 2012. Från Kemikalieinspektionen, en annan svensk tillsynsmyndighet under Miljödepartementet, erhöll man 2 499 000 kronor.

11 miljoner i övriga statliga bidrag

Men det tar inte slut med statliga pengar efter att SIDA bidragit. I Not 6 i årsredovisningen kan vi läsa hur en rad myndigheter och verk bidrog med ytterligare 10 883 000 kronor under verksamhetsåret 2012. Från allmänna skattemedel via myndigheter och verk skickades således 85 121 000 kronor in i Naturskyddsföreningens verksamhet.

 

Fristående eller statlig

Av föreningens intäkter om 192 140 000 kronor stod medlemmarna via sina avgifter för 31 700 000 kronor. Det betyder att medlemmarna står för 16,5 procent av föreningens omsättning. Resterande skattebetalare står för 44,3 procent av intäkterna via diverse myndigheters bidragsgivande.

Näringslivet står för cirka 11 procent av intäkterna via licensavgifter och märkning som exempelvis Bra Miljöval.

Av intäkterna uppgick diverse gåvor till 43 490 000 kronor av vilka Postkodlotteriet stod för 10 000 000 kronor.

Föreningens verksamhet gjorde under 2012 ett rörelseresultat om -12 908 000 kronor, alltså en förlust som via omdisponeringar och diverse finansiella intäkter fastlades till ett positivt resultat om 792 000 kronor.

 

Källa: http://www.naturskyddsforeningen.se/sites/default/files/dokument-media/foreningsdokument/arsredovisning-2012.pdf
 

Comments are closed.

Stöd vårt arbete

Tycker du att vargfakta.se gör ett bra jobb? Stöd vårt arbete genom att fortsätta sprida informationen i denna databas.

Kort om vargfakta

Vargfakta publicerar analyser, nyheter och forskning om och kring rovdjur och dess interaktion med människan. Vi ser människan som en resurs för naturen och inte som en belastning.

Kontakt

Via mail på info@vargfakta.se