Varg i Gävleborgs Län sommaren 2011

Eftersom vargen är en lokalt snarare än ett nationellt fenomen redovisar vi här några av de effekter och den påverkan som uppstår på just lokal nivå. All data är hämtad från SCB och finns redovisade i detta dokument med enskilda referenser.

I Gävleborg bor totalt 276 508 människor vilket motsvarar 2,9% av Sveriges totala befolkning. Då varg inte bör förekomma i tätorter räknar vi fortsättningsvis bara med de som bor utanför. Om eller när en varg förekommer i en tätort brukar den ganska snart uppmärksammas och omhändertagas. Således är den aktuella delen av befolkningen i Gävleborgs Län 60 032.

[TABLE=12]

Så räknar vi varg inom länet

Inledningsvis vill vi poängtera att djurräkning är en komplicerad manöver till och med när man utgår ifrån data som Viltskadecenter redan samlat ihop. Dels varierar antalet inom intervall då vart och ett av djuren inte alltid helt och fullt har säkrats och dels är vargen inte bekant med länsgränser varför antalet inom ett län kan variera ganska mycket.

Vargfaktas inställning är följande – så länge vi inte vet exakt var varje individ befinner sig räknas de som tillhörande båda länen om reviret spänner över 2 eller flera län. Det medför att summan av alla vargar i de län vi redovisar blir större än den totala populationen. Därför uppmanar vi läsaren att inte summera länen för att komma fram till en total vargpopulation utan istället använda sig av den här redovisningen – Hur många vargar finns i Sverige sommaren 2011.

 

Cirka 43 vargar i länet som helhet

Enligt Viltskadecenter fanns vintern 2010/2011, 4 familjegrupper varav 2 delades med angränsande län. Summan av dessa familjegrupper är 20 vargar.

Till detta kommer revirmarkerande par vilka var 2 stycken som delas med angränsande län. Summan av dessa efter att en varg dödats blir naturligtvis 3 vargar.

Konstaterade föryngringar under 2010 för länet och de som berör angränsande län var 4. Uppräknat med 18% i föryngringstillväxt blir det knappt 5 föryngringar våren 2011 vilket i runda tal torde ge 5 x 4 = 20 valpar.

Totalt antal vargar bör då vara ett minimum om 43 vargar.

 

Hur stor del av Gävleborg brukas av varg

Givet den information vi tidigare redogjort för vad beträffar ett vargrevirs storlek tycker vi att det är intressant att räkna lite på hur stor yta av Gävleborg som tas i anspråk av vargen. Antalet revir från familjegrupper och revirmarkerande par givet redovisningen ovan bör vara 6 stycken där 2 delas med angränsande län.

Om den övre gränsen för ett vargrevir sätts till 1000 km2 och den undre till 800 km2 kommer vi således fram till att en yta om totalt 4 800 km2 till 6 000 km2. Om vi halverar de 2 revir som delas med angränsande län, vilket framstår som rimligt hamnar vi istället på en total yta om 4 000 – 5 000 km2  som någon gång under dygnets alla timmar kan frekventeras av en eller flera vargar.

Jämfört den totala ytan om 18 192 km2 motsvarar det allt mellan 22-28%. Allt från enfemtedel till en tredjedel av länet brukas av varg.

 

Vargtäthet sett till befolkningen

Om vi är överens om att det är de som bor utanför tätorter som främst drabbas av vad som följer i vargens spår så rör det sig om 60 032 människor i Gävleborgs Län.

När Sverige jämförs med andra länder och hur många vargar de har brukar man prata om antal vargar per 1000 km2 och innevånare per km2. I en sådan jämförelse placerar vi oss relativt lång ner i listan. Vargfakta anser dock att den jämförelsen är missvisande givet att vargen är ett lokalt problem varför vi väljer att räkna där vargen finns och inte där den inte finns. För Gävleborgs Län med sin yta om drygt 18 192 kvadratkilometer och 43 vargar får vi ett tal om 2,39 vargar per 1000 km2. Internationellt sett placerar det Gävleborg strax under Kroatien vad beträffar vargtäthet.

WWF Världsnaturfonden i Sverige gjorde ett pr-arbete om vargtäthet i Europa 2008 – Sverige måste ta sitt ansvar för vargen. Mest noterbart i denna skrift är att WWF väljer att bortse från att Sverige är mer än halverat till ytan då ingen varg får finnas över renbetesgränsen. Den siffra de presenterar i jämförelsen är enligt deras sätt att räkna 0,49 men om man räknar på den yta som är lovlig för vargen är siffran 1,21. Det ger en förbättring om 247%. Det som anges i WWF:s skrift är alltså felaktigt.

Category: Okategoriserade · Tags: ,

Comments are closed.

Stöd vårt arbete

Tycker du att vargfakta.se gör ett bra jobb? Stöd vårt arbete genom att fortsätta sprida informationen i denna databas.

Kort om vargfakta

Vargfakta publicerar analyser, nyheter och forskning om och kring rovdjur och dess interaktion med människan. Vi ser människan som en resurs för naturen och inte som en belastning.

Kontakt

Via mail på info@vargfakta.se