Varg i Stockholms Län sommaren 2011

Eftersom vargen är en lokalt snarare än ett nationellt fenomen redovisar vi här några av de effekter och den påverkan som uppstår på just lokal nivå. All data är hämtad från SCB och finns redovisade i detta dokument med enskilda referenser.

I Stockholms Län bor totalt 2 054 3438 människor vilket motsvarar 21,8% av Sveriges totala befolkning. Då varg inte bör förekomma i tätorter räknar vi fortsättningsvis bara med de som bor utanför. Om eller när en varg förekommer i en tätort brukar den ganska snart uppmärksammas och omhändertagas. Således är den aktuella delen av befolkningen i Stockholms Län 87 570.

[TABLE=14]

8 vargar i länet som helhet

Enligt Viltskadecenter fanns vintern 2010/2011, 1 familjegrupp inom länet om 5 vargar.

Föryngring under våren 2011 ger minst 4 ytterligare vargar.

1 varg har dödats till följd av trafikolycka.

Totalt antal vargar bör då vara ett minimum om: 8 stycken vilket motsvarar2,3- 2,6% av den totala populationen i Sverige 2011.

 

Hur stor del av Stockholms Län brukas av varg

Givet den information vi tidigare redogjort för vad beträffar ett vargrevirs storlek tycker vi att det är intressant att räkna lite på hur stor yta av Stockholm som tas i anspråk av vargarna norr om centrala Stockholm, närmare bestämt i Riala. Området är avgränsat av Östersjön såväl öster som norr om reviret. Till väster sträcker sig Norrtäljevägen med vilstängsel.

Om den övre gränsen för ett vargrevir sätts till 1000 km2 och den undre till 800 km2 kommer vi således fram till att en yta om just 800 km2 till 1 000 km2 någon gång under dygnet kan frekventeras av varg.

Jämfört den totala ytan om 6 490 km2 motsvarar det allt mellan 12-15%. I jämförelse med andra varglän är det en liten andel som brukas av varg men givet de förutsättningar som gäller för regionen är Norrtälje mer eller mindre upptaget. Några fler revir just i det området känns minst sagt knepigt givet just storleken av ett revir.

 

Vargtäthet sett till befolkningen

Om vi är överens om att det är de som bor utanför tätorter som främst drabbas av vad som följer i vargens spår så rör det sig om 87 570 människor i Stockholm Län.

När Sverige jämförs med andra länder och hur många vargar de har brukar man prata om antal vargar per 1000 km2 och innevånare per km2. I en sådan jämförelse placerar vi oss relativt lång ner i listan. Vargfakta anser dock att den jämförelsen är missvisande givet att vargen är ett lokalt problem varför vi väljer att räkna där vargen finns och inte där den inte finns. För Stockholms Län med sin yta om drygt 6 490 kvadratkilometer och 9 vargar får vi ett tal om 1,38 vargar per 1000 km2. Internationellt sett placerar det Stockholm strax under Italien vad beträffar vargtäthet.

WWF Världsnaturfonden i Sverige gjorde ett pr-arbete om vargtäthet i Europa 2008 – Sverige måste ta sitt ansvar för vargen. Mest noterbart i denna skrift är att WWF väljer att bortse från att Sverige är mer än halverat till ytan då ingen varg får finnas över renbetesgränsen. Den siffra de presenterar i jämförelsen är enligt deras sätt att räkna 0,49 men om man räknar på den yta som är lovlig för vargen är siffran 1,21. Det ger en förbättring om 247%. Det som anges i WWF:s skrift är alltså felaktigt.

Category: Okategoriserade · Tags: ,

Comments are closed.

Stöd vårt arbete

Tycker du att vargfakta.se gör ett bra jobb? Stöd vårt arbete genom att fortsätta sprida informationen i denna databas.

Kort om vargfakta

Vargfakta publicerar analyser, nyheter och forskning om och kring rovdjur och dess interaktion med människan. Vi ser människan som en resurs för naturen och inte som en belastning.

Kontakt

Via mail på info@vargfakta.se