Antal tamdjur dödade av fredade rovdjur 2003-2010

Här följer en sammanställning av antalet tamdjur dödade, skadade eller saknade till följd av angrepp från fredade rovdjur i Sverige under perioden 2003-2010. Inom begreppet tamdjur finner vi får, nötdjur, getter och hästar.

Vi har i sammanställningen utelämnat angrepp från Kungsörnen då vargfakta framför allt fokuserar på de fyrbenta rovdjuren och deras angrepp på tamdjur. Vissa av angreppen är även riktade mot fjäderfän, bin och hjortdjur i hägn. Angrepp mot bi-samhällen rör endast björn.

[TABLE=4]

Noteringar

Merparten av björnstammen är lokaliserad ovan renbetesgränsen vilket betyder att björnen är på områden vargen inte får vara givet den överenskommelse som gjorts med Samerna. Varg och Lo uppehåller sig dock inom i stort sett samma områden nedanför renbetesgränsen men skiljer sig avsevärt i antal.

 

Relativ risk 2005

Inventering av björn tycks inte göras med samma frekvens som med varg. Men vi gör ett nedslag 2005 då rapporter finns om såväl björnen som lodjuret men det handlar inte om exakt siffror utan om intervall och konstaterade föryngringar (valpkullar). För lodjuren konstaterades drygt 260 föryngringar vilket motsvarar en stam om cirka 1 500 lodjur. Beträffande björnstammen anges ett intervall om 1635 – 2 840 varför vi väljer att använda ett snitt om 2 240 björnar.

Enligt inventeringen av varg vintern 2004/2005 fanns 101 stationära vargar och det konstaterade 9 föryngringar tillsammans ger det en siffra om cirka 137 vargar.

Återigen bortser vi från att björnen har sin stora utbredning på andra ställen än varg och lo när vi nu räknar fram risk per individ. I de rapporter vi använt och som finns i referensbiblioteket finns angreppen redovisade per län men för enkelhetens skull och för att inte svartmåla vargen mer än nödvändigt räknar vi helt enkelt inte med att de uppehåller sig på olika ställen.

  • Antal tamdjur dödade till följd av björnangrepp, 57 stycken  fördelat på 2 240 björnar ger en faktor om 0,025.
  • Antal tamdjur dödade till följd av loangrepp, 121 stycken  fördelat på 1 500 lodjur ger en faktor om 0,081.
  • Antal tamdjur dödade till följd av vargangrepp, 158 stycken  fördelat på 137 vargar ger en faktor om 1,153.

Utifrån detta kan vi utläsa att vargen är det i särklass mest angreppsbenägna rovdjuret set per såväl individ som till de totala antalet angrepp. Vargen är 46 gånger mer benägen att angripa tamdjur jämfört björnen och 14 gånger mer benägen jämfört lodjuret. Detta gäller tamdjur. Räknar vi även in angrepp på hundar så försämras kalkylen ytterligare för vargen.

Slutligen, på länsnivå nedanför renbetesgränsen är faktorn avsevärt högre för vargen än om man räknar på hela landet. Men vargfakta tycker att skillnaderna är så pass anmärkningsvärda oaktat djurens utbredning att vi bortser från att räkna specifikt på länsnivå just i denna artikel. Men, det kommer, var så säkra.

 Läs även om de 53 miljoner som rovdjuren kostat under samma period 2003-2010.

All data är hämtade från de årliga rapporterna från Viltskadecenter. Samtliga dokument finner ni i referensbiblioteket.

Comments are closed.

Stöd vårt arbete

Tycker du att vargfakta.se gör ett bra jobb? Stöd vårt arbete genom att fortsätta sprida informationen i denna databas.

Kort om vargfakta

Vargfakta publicerar analyser, nyheter och forskning om och kring rovdjur och dess interaktion med människan. Vi ser människan som en resurs för naturen och inte som en belastning.

Kontakt

Via mail på info@vargfakta.se