Bidrag och ersättningar till följd av fredade rovdjur 2003-2010

Nötkalv dödad av varg på gårdsplan framför Beateberg i Norrtälje

En sammanställning av de bidrag och ersättningar som betalats ut under perioden 2003-2010 till följd av angrepp på tamdjur och till förebyggande åtgärder för att förhindra angrepp från fredade rovdjur. Inom begreppet tamdjur finner vi får, nötdjur, getter och hästar.

Vi har i sammanställningen utelämnat angrepp från Kungsörnen då vargfakta framför allt fokuserar på de fyrbenta rovdjuren och deras angrepp på tamdjur. Vissa av angreppen är även riktade mot fjäderfän, bin och hjortdjur i hägn men andelen är ur ett statistiskt perspektiv så låg att den saknar betydelse. Angrepp mot bi-samhällen rör endast björn.

[TABLE=7]

 

Noteringar

Merparten av björnstammen är lokaliserad ovan renbetesgränsen vilket betyder att björnen är på områden vargen inte får vara givet den överenskommelse som gjorts med Samerna. Varg och Lo uppehåller sig dock inom i stort sett samma områden nedanför renbetesgränsen men skiljer sig avsevärt i antal.

 

Relativ kostnad 2005

Inventering av björn tycks inte göras med samma frekvens som med varg. Men vi gör ett nedslag 2005 då rapporter finns om såväl björnen som lodjuret men det handlar inte om exakt siffror utan om intervall och konstaterade föryngringar (valpkullar). För lodjuren konstaterades drygt 260 föryngringar vilket motsvarar en stam om cirka 1 500 lodjur. Beträffande björnstammen anges ett intervall om 1635 – 2 840 varför vi väljer att använda ett snitt om 2 240 björnar.

Enligt inventeringen av varg vintern 2004/2005 fanns 101 stationära vargar och det konstaterade 9 föryngringar tillsammans ger det en siffra om cirka 137 vargar.

Återigen bortser vi från att björnen har sin stora utbredning på andra ställen än varg och lo när ni nu räknar fram kostnad per individ. I de rapporter vi använt och som finns i referensbiblioteket finns kostnaderna redovisade per län men för enkelhetens skull och för att inte svartmåla vargen mer än nödvändigt räknar vi helt enkelt inte med att de uppehåller sig på olika ställen.

  • Kostnaden för björnangrepp, 140 000 kr fördelat på 2 240 djur ger en kostnad per björn om 63 kr.
  • Kostnaden för loangrepp, 172 000 kr fördelat på 1 500 djur ger en kostnad per lodjur om 115 kr.
  • Kostnaden för vargangrepp, 296 000 kr fördelat på 137 djur ger en kostnad per varg om 2 161 kr.

Utifrån detta kan vi utläsa att vargen är det i särklass mest kostsamma rovdjuret set per såväl individ som till de totala kostnaderna. Vargen är 34 gånger mer kostsam än björnen och 19 gånger så kostsam som lodjuret. Detta gäller tamdjur. Räknar vi även in angrepp på hundar så försämras kalkylen ytterligare för vargen.

Slutligen, detta är bara kostnaderna för angrepp. Bidragen om 9 800 000 kr är inte medräknade i denna kalkyl men de gick till stora delar till de vargtätaste länen vilket borde göra slutsatsen enkel mot vilket rovdjur skyddet är avsett.

Läs även om hur angreppen är fördelade under samma period. Vargen är 46 gånger mer benägen att angripa tamdjur jämfört björnen!

 

All data är hämtade från de årliga rapporterna från Viltskadecenter. Samtliga dokument finner ni i referensbiblioteket.

Comments are closed.

Stöd vårt arbete

Tycker du att vargfakta.se gör ett bra jobb? Stöd vårt arbete genom att fortsätta sprida informationen i denna databas.

Kort om vargfakta

Vargfakta publicerar analyser, nyheter och forskning om och kring rovdjur och dess interaktion med människan. Vi ser människan som en resurs för naturen och inte som en belastning.

Kontakt

Via mail på info@vargfakta.se