Jägarnas Riksförbund säger enhälligt nej till frilevande varg

I samband med att Jägarnas Riksförbund höll styrelsemöte på Bommersvik igår fattade man ett enhälligt beslut om att säga nej till frilevande varg i Sverige. Beslutet skall ses som ett direkt resultat av den förda rovdjurspolitiken menar ordförande Solveig Larsson.

På Bommersvik fattade förbundsstyrelsen enhälligt ett beslut om att fortsättningsvis säga nej till frilevande varg i Sverige. Enligt ordförande Solveig Larsson är det inte vargens fel utan den otydliga och havererade rovdjurspolitiken. Förbundsstyrelsen har kommit fram till att det inte går att göra något annat ställningstagande i nuläget.

– Styrelsen konstaterar att den havererade rovdjurspolitiken skapat en helt oacceptabel situation. Några få län fungerar som avelsstationer för att nå ett ospecificerat nationellt mål för varg, kommenterar JRF:s ordförande Solveig Larsson till tidningen Jakt & Jägare.

 

Sex villkor måste uppfyllas

Förbundsstyrelsen har vidare sex punkter, redovisade i deras rovdjurspolicy som de menar på först måste uppfyllas om det skall finnas framtida förutsättningar för en fungerande rovdjurspolitik. Punkterna är följande:

  • Sveriges regering och riksdag måste fatta beslut som anpassar politiken efter svensk lagstiftning. I jaktlagens paragraf 4, andra strecksatsen, anges ”främja en med hänsyn till allmänna och enskilda intressen lämplig utveckling av viltstammar.”
  • De nationella målen för samtliga fem stora rovdjur skall utgöra summan av regionala övre tolerans- och beståndsmål, vilka ska fastställas i en regional beslutsprocess med en bred folklig förankring. I de fall något lokalt beslutsorgan fattar beslut att något av de fem stora rovdjuren, med anledning av oacceptabel negativ påverkan, inte kan finnas frilevande skall det ovillkorligen accepteras. Det innebär att kommunal vetorätt gäller.
  • Rovdjur som uppträder i omedelbar närhet av människas boning skall omgående få avlivas, oberoende av bevarandestatus. Avlivningen skall kunna ske på den enskildes initiativ utan risk för obefogade rättsliga åtgärder.
  • Samhället måste via allmänna medel svara för alla rovdjurskostnader och fullt ut ersätta alla former av direkta, indirekta och förebyggande kostnader, liksom alla former av inkomstbortfall, förorsakade av de stora rovdjuren.
  • Vargarna i Sverige utgör en del av den östeuropeiska stammen, vilka befinner sig i den västligaste delen av sitt möjliga utbredningsområde. Därför kan antalet vargar i Sverige, utan att äventyra artens bevarandestatus, sänkas till en nivå som motsvarar en för samhället och av drabbade människor accepterad toleransnivå.
  • All rovdjursforskning måste bedrivas opartiskt och alla resultat presenteras på ett lättillgängligt, öppet och förståeligt sätt.

Solveig Larsson avslutar med att påpeka att medel ur viltvårdsfonden inte skall användas för att täcka kostnader skapade av rovdjur utan att det är allmänna medel som skall komma i fråga.

 

Category: Nyheter · Tags:

Comments are closed.

Stöd vårt arbete

Tycker du att vargfakta.se gör ett bra jobb? Stöd vårt arbete genom att fortsätta sprida informationen i denna databas.

Kort om vargfakta

Vargfakta publicerar analyser, nyheter och forskning om och kring rovdjur och dess interaktion med människan. Vi ser människan som en resurs för naturen och inte som en belastning.

Kontakt

Via mail på info@vargfakta.se