Ruona Burman vid Naturvårdsverket JO-anmäld – förvränger sanningen

Efter att Skandulv överlämnat sårbarhetsanalysen för varg till Naturvårdsverket kommunicerades resultatet på Naturvårdsverkets hemsida av Ruona Burman. Något hände på vägen för pressmeddelandet överensstämmer inte med forskningsresultatet.

Sårbarhetsanalysen för varg rörde om ordentligt i vargsverige. Resultatet av forskarnas simuleringar ledde fram till att antalet vargar som behövdes för att de skulle kunna överleva var långt färre än vad många ivriga vargförespråkare kunnat ana. MVP, Minimal Viable Population eller minsta livskraftiga population skulle kunna vara så liten som 40 individer. För de som ansett att flera tusen vargar skulle krävas för en livskraftig population kom detta som en chock.

Forskarnas resultat för MVP var alltså 40 vargar. Analysen gjordes med utgångspunkt i den data som samlats in från de frilevande vargarna i Sverige under 13 års tid. Således var det deras fertilitet och genetik som gick in i modellen och resulterade i 40 individer.

Flera röster höjdes över att ”genetiken inte beaktats” vilket alltså är helt felaktigt. Dag Lindgren, professor i genetik vid SLU, numera pensionerad var en av de som, tvärt emot vad kritikerna påstod, uttryckte sitt ogillande över formuleringen kring genetiken och hur den ”inte beaktats”. Lindgren menade, precis som Vargfakta att genetiken på alla sätt beaktats i modellen då rådatat kom från de inavlade vargarna och inte från en idealpopulation med lägre inavel.

Oavsett vad kritikerna hoppades på med att felaktigt påpeka att genetiken inte beaktats så skulle en simulering med tillförda nya gener inte generera en högre MVP utan en lägre.

 

Burman förvrängde sanningen

Det pressmeddelande som gick ut i samband med att rapporten släpptes, fick en privatperson att reagera. Efter att ha läst rapporten noga, gjort flera egna beräkningar och analyser av forskningsresultaten kom han fram till att Burmans skriftställning hade lite att göra med rapporten, att den faktiskt förvrängde sanningen.

Så här skriver personen i anmälan: ”Jag menar att Ruona Burman medvetet förvrängt sanningen för att kunna presentera ett så högt MVP som möjligt samt att villkoret för att analysen är giltig är att de genetiska problemen löses.”

I pressmeddelandet får man uppfattningen att resultatet inte är giltigt, har någon bäring eftersom genetiken inte är löst. Så här uttrycker sig Burman i pressmeddelandet.

– Resultaten i sårbarhetsanalysen ger inte svaret på hur många vargar Sverige ska ha. Det är viktigt att betona att resultaten är framtagna utan att inkludera genetiska förutsättningar.

Det är svårt att inte tolka Burmans uttalande som att hon medvetet försöker underminera forskarnas resultat.

 

Argumenten i punktform

I anmälan klargörs i punktform hur resultatet av Skandulvs rapport skall tolkas och hur Burmans syn på saken faktiskt inte överensstämmer med verkligheten.

Nedan följer argumenten i anmälan i den punktform de är skrivna.

  • Sanningen är att det i rapporten just tagits hänsyn till den genetik som våra vargar har, då demografiska data just hänförs till hur just våra vargar lever just nu. Man har vidare som krav vid utförandet av MVP analys att den genetiska situationen inte ska manipuleras i modellen utan kravet är att genetiken inte ska försämras eller förbättras. Detta löses genom att man utgår ifrån att en genetiskt aktiv invandrare tillförs populationen per generation ( ca 5 år ). Av Ruona Burmans skrivning kan man förledas tro att resultatet av sårbarhetsanalysen inte gäller om Sverige inte löser vargarnas inavelsproblem. Det är alltså, sammanfattningsvis, så att den Skandinaviska vargpopulation med aktuella  inavelsproblem kan överleva i 100 år i det antal som forskarna funnit.
  • Om man analyserar forskarnas rapport och använder presenterade indata på ett korrekt sätt bör MVP hamna runt 50 vargar inklusive rimligt möjliga katastrofer. Detta borde Ruona Burman ha sett innan hon gick ut och presenterade att NVVs åsikt är att MVP ska vara 100.
  • Jag menar att Ruona Burman inte varit objektiv utan låtit sig styras av egna värderingar, värderingar som det inte är hennes uppgift att ha utan värderingar som ska adderas av demokratiskt valda politiker.
  • Jag menar vidare att Ruona Burman genom sitt beslut skadat Sveriges möjligheter att på egen hand besluta hur stor vargpopulation vi anser att vi kan hålla.
  • Jag menar slutligen att Ruona Burman har manipulerat resultatet av en kvalificerad forskarinsats. Hon har dessutom på direkt fråga inte kunnat motivera varför hon agerat som hon gjort.

 

Intressanta kommentarer

I en av de bilagor anmälaren bifogar till Justitieombudsmannen (JO) återfinns en del intressanta kommentarer och konstateranden. Bilagan är den analys av forskarrapporten personen gjort.

Så här skriver han om de katastrofscenarier forskarna applicerat i sina simuleringar;

”Varför väljer man katastrofscenarier som inte finns dokumenterade för någon däggdjursart? Forskarna har valt nedgång med 55 – 60 % vart tionde år eller 90 % nedgång en gång per 100 år, vilket är ca 5 gånger högre risk än den som presenterats i litteraturgenomgången.”

och fortsätter med att beröra Gynnsam bevarandestatus (GYBS);

”En objektiv värdering av de data som presenteras i rapporten ger vid handen att MVP inklusive rimliga katastrofer bör hamna i intervallet 40 till 50 vargar. Det ingår inte i framtagande av MVP att addera en subjektivt vald säkerhetsnivå. Detta är en fråga som ska behandlas i nästa steg, fastställande av referenspopulation för Gynnsam bevarandestatus ( GYBS), då termen ” Significant higher than MVP” ska definieras och där höjd för osäkerheten i bedömningen av MVP ska fastställas. Det är inte korrekt att först ta höjd i MVP beräkningen pga osäkerhet och sedan återigen ta höjd vid fastställande av GYBS.

Anmälan till JO gjordes i slutet av juli.

Comments are closed.

Stöd vårt arbete

Tycker du att vargfakta.se gör ett bra jobb? Stöd vårt arbete genom att fortsätta sprida informationen i denna databas.

Kort om vargfakta

Vargfakta publicerar analyser, nyheter och forskning om och kring rovdjur och dess interaktion med människan. Vi ser människan som en resurs för naturen och inte som en belastning.

Kontakt

Via mail på info@vargfakta.se